Eskoo luopuu kiinteistöistä ja investoi uuteen

30.11.2016

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo luopuu vuoteen 2020 mennessä yli 13 000 neliöstä vanhoja toimitiloja ja niihin liittyviä maa-alueita Seinäjoella. Maa-alueet myydään Seinäjoen kaupungille uuden kaupunginosakeskuksen kaava-alueeksi. Kauppahinta on noin 2 610 000 euroa.

Pääosa nykyisistä kiinteistöistä on rakennettu vuosina 1969–1971. Terapiatalon kokonaisuus on vuodelta 1983. Vanhojen kiinteistöjen elinkaari alkaa olla lopuillaan, ja teknisen kunnon lisäksi niiden rakenne asettaa suuria haasteita tehokkaalle käytölle. Uusien kiinteistöjen ylläpitokulujen arvioidaan olevan pinta-alaa ja tilavuutta kohden noin 50 % nykyistä pienemmät.

Tuki- ja osaamiskeskuksen uusinvestoinnin ensimmäisen vaiheen luonnossuunnitelmat ovat valmistuneet 24.11.2016. Suunnitelmat lähtevät yhtymän hallituksen käsittelyyn 2.12.2016 ja yhtymävaltuustolle 16.12.2016. Luonnoksen mukaan koko hankkeen laajuus on 6188 kem2 ja kustannusarvio 12 960 000 euroa.

Investointisuunnitelma perustuu ensisijaisesti alueen väestön tarpeisiin vuodesta 2020 eteenpäin sekä valtioneuvoston vuonna 2012 tekemään periaatepäätökseen laitoshoidon purkamisesta ja palveluiden kehittämisestä. Näiden perusteella yhtymävaltuusto on myös vahvistanut 9.11.2015 toimitila- ja kiinteistöstrategiansa vuoteen 2021.

Toisena perusteena on tuleva sote-järjestämislaki ja sen aikataulu, jonka mukaan uusi järjestämisrakenne on oltava valmiina vuoden 2019 alusta.

Hankkeen vaikutukset kuntien ja kuntayhtymän talouteen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ei tule keräämään kunnilta erillistä investointiosuutta Tuki- ja osaamiskeskusinvestointiin. Investointi rahoitetaan pitkäaikaisella lainoituksella niin, etteivät toimitilojen pääomakustannukset nouse kohtuuttomiksi.

Mikäli sote-uudistus toteutuu suunnitellusti, uudet toimitilat siirtyvät velkoineen uudelle toimijalle hallinnoitaviksi. Tuolloin kaikkein tärkeintä on tilojen optimaalinen mitoitus ja edulliset käyttö- ja pääomakustannukset. Hankesuunnitelma on näiltä osin hyvin kestävällä pohjalla, ja palvelutoiminta kyetään jatkossakin järjestämään edullisesti kaikissa vaihtoehdoissa.

Resurssikeskuksen palveluille asianmukaiset tilat

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella on toiminut vuodesta 2010 alkaen asumisen suunnittelutyöryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti. Päivitetty suunnitelma on valmistunut keväällä 2014, ja sen tilasto-osaa on päivitetty syksyllä 2015. Kartoituksen mukaan laitoshoito vähenee. Noin 44 henkilön arvioitiin tarvitsevan vuonna 2020 laitoshoitoa tai sitä vastaavaa Eskoon tuottamaa vaativan hoidon asumispalvelua.

Alueellisen asumisen suunnittelutyöryhmän työ on perustunut valtioneuvoston periaatepäätöksiin vuosilta 2010 ja 2012, joista jälkimmäisen tavoitteena on lakkauttaa laitoshoito vuoteen 2020 mennessä ja kehittää vastaavasti asumista ja siihen liittyviä palveluita. Uusimman tarkennetun arvion mukaan vuonna 2020 nykyisten jäsenkuntien alueella tarvitaan yhteensä 51 hoitopaikkaa, joista 28 on pitkäaikaista ja 23 lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta varten. Tilapäistä kuntoutusta ja hoitoa tarvitsee noin 180 henkilöä vuosittain. Aikuisille suunnatut 22 pitkäaikaispaikkaa toteutetaan palveluasuntoina. Lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta tarjoavat paikat toteutetaan tilapäisenä laitoshoitona. Näin varmistetaan tarjottavien kuntoutus- ja tutkimuspalvelujen kokonaisuus.

Suunnitellun ratkaisun tuloksena lasten ja nuorten pitkäaikaista hoitoa ja kuntoutusta tarjoavat 6 paikkaa ovat laitospaikkoja valtioneuvoston periaatepäätöksen tarkoittamassa muodossa. Nämäkin toimitilat antavat mahdollisuuden toimia avohuoltona, mutta terapioiden ja palvelujen kokonaisuuden varmistamiseksi toiminta on tällä hetkellä laitoshuoltoa.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo tulee olemaan oman alueensa vammaispalveluita tarjoava resurssikeskus. Lisäksi keskus tuottaa vammaispalveluihin liittyviä lastensuojelupalveluita. Uudet sote-alueet aloittavat toimintansa vuonna 2019. Jo sitä ennen luodaan valtion ohjauksella paikalliset väliaikaiset organisaatiot, joiden tehtävänä on saatella palvelutoiminta vanhoista rakenteista uusiin.

Tuki- ja osaamiskeskus tarvitsee toimiakseen asianmukaiset palvelutilat, joiden sijoittuminen osaksi tulevaa kasvavaa kaupunkirakennetta luo hyvät edellytykset integroitujen palvelujen toteuttamiseen. Kaikessa palvelujen tulevassa organisoinnissa korostuu asiakaslähtöisyys, helppo saatavuus ja saavutettavuus.

Tilaohjelman suuruus on kokonaisuudessaan 6188 kem2, josta 864 kem2 on jo olemassa olevaa ja saneerattavaa tilaa. Toimitilat sijoittuvat nykyisen Terapiatalon, aistihavaintokeskus Sateenkaaren ja Niittyvillan koulun yhteyteen. Tämä kokonaisuus on otettu huomioon myös tulevaa kaavoitusta valmisteltaessa.

Tuki- ja osaamiskeskusinvestoinnin rakenne

Investoinnin kokonaisuus muodostuu neljästä osasta:

Terapiatalon peruskorjaus ja laajennus 1605 hm2:                             2 743 220 €
Paljon tukea tarvitsevien yksikkö 1084 hm2:                                         2 001 730 €
Sairaanhoidollista osaamista vaativien yksikkö 1090 hm2:           2 340 824 €
Tuki- ja osaamiskeskus 1944 hm2:                                                                 4 773 826 €
Sosiaalitilat, tekniset tilat, muut aputilat 728 hm2:                             1 100 400 €

Yhteensä:                                                                                                                    12 960 000 €


Terapiatalon peruskorjaus ja laajennus koostuu vuonna 1983 valmistuneesta liikuntasalista ja uimahallista, joiden kylkeen rakennetaan lain vaatimat maanpäälliset väestönsuojatilat. Nämä viimeksi mainitut tilat ovat aktiivikäytössä ja tehokkaasti hyödynnettyinä.

Paljon tukea tarvitsevien yksikkö sisältää 19 asuntoa, joista pitkäaikaisesti asuvien asunnot toimivat vuokra-asuntoina. Tiloissa on huomioitu toiminnan vaatimukset ja yksikkö on jaettu viiteen ryhmään.

Sairaanhoidollista tukea tarvitsevien yksikkö sisältää 16 asuntoa, joista pitkäaikaisesti asuvien asunnot toimivat vuokra-asuntoina. Tiloissa on huomioitu toiminnan vaatimukset ja yksikkö on jaettu neljään ryhmään.

Tuki- ja osaamiskeskuksen päärakennus sisältää muun muassa asiantuntijapalvelut, Opus Eskoon, palvelukeittiön asiakkaiden palvelutiloineen sekä välttämättömät hallinnolliset tilat. Päärakennuksesta on esteetön kulku Terapiatalon, aistikeskus Sateenkaaren, Niittyvillan koulun sekä palveluyksiköiden tiloihin.

Käytöstä poistuvia kiinteistöjä sekä maa-alueita myydään

Kuntayhtymä on neuvotellut yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa käytöstä pois jäävien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnistä kaupungille. Kaupunki on tehnyt asiasta kauppakirjaluonnoksen liitteineen. Luonnos on samaan aikaan käsittelyssä kuntayhtymävaltuustossa kuin Tuki- ja osaamiskeskuksen investointikin.

Eskoon käyttöön jäisivät määräaloineen edellä mainittujen kaavatonttien lisäksi Helakodin, Kaarisillan, Kotomarkin, Kärjen kortteerin ja Vanamon kiinteistöt. Loppuosa noin 21 hehtaarin tontista siinä olevine kiinteistöineen myytäisiin Seinäjoen kaupungille erikseen sovittavasta hinnasta, jonka lähtökohtana on kirjanpidossa mainitut tasearvot, yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena Eskoon palvelukeskuksen alueella jää pois käytöstä vuoteen 2020 mennessä 13 007 kem2, jonka tilalle tulee 5 324 kem2 ja sen lisäksi kokonaan uudistettuna Terapiatalon 864 kem2. Tämä muutos merkitsee merkittävää kiinteistömenojen säästöä verrattuna nykyiseen.

Havainnekuva uudesta Tuki- ja osaamiskeskuksesta.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: