You are currently viewing Valtuusto hyväksyi Eskoon viimeisen talousarvion

Valtuusto hyväksyi Eskoon viimeisen talousarvion

Kuvassa Eskoon sisätiloja

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2021 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 hallituksen esityksen mukaisesti. Kyseessä on Eskoon viimeinen talousarvio erityishuoltopiirinä.

Alijäämäinen budjetti

Talousarvion 2022 valmistelussa on huomioitu Eskoon sosiaalipalvelujen siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Talousarviota on valmisteltu 770 115 € alijäämäiseksi siten, että siinä on huomioitu edellisten vuosien ylijäämä 346 177 € sekä poistoeron arvioitu jäljellä oleva määrä 31.12.2021 eli 468 220 € (ylijäämä ja poistoero yhteensä 814 397 €).

Valtuusto päätti myös, että vuonna 2022 jäsenkuntien peruspääomalle ei makseta korkoa. Jos peruspääomalle maksettaisiin korko, se toisi uutta tosiasiallista rahoitusvajetta tai nostaisi suoritteiden hintoja.

18 lisävakanssia ja uusi palveluesimiehen virka

Kuluneen vuoden seuranta on osoittanut, että useammassa Eskoon yksikössä joudutaan vakituisen henkilökunnan lisäksi turvautumaan ulkopuolisiin sijaisiin. Lisähenkilöstön pysyvä tarve on 18 henkilöä. (Työsopimuslaki 3 § 3. mom.) Uudet vakanssit ovat lähihoitajan ja ohjaajan nimikkeillä olevia vakansseja. Muutos on huomioitu budjetoinnissa sijaismäärärahan vähenemisenä.

Lisäksi Eskooseen tarvitaan yksi uusi palveluesimies. Eskoon organisaatiota kehitetään kokonaisuuksiksi, jotka on mahdollista siirtää sellaisinaan hyvinvointialueille. Psykososiaalisen ja autismikirjon palveluperheestä on aiheellista siirtää työikäisten palvelut uuteen palveluperheeseen. Uusi palveluperhe koostuu asiantuntija- ja henkilöstöresurssipalveluista sekä Toimelasta. Uusi palveluesimiehen virka perustetaan tähän palveluperheeseen.

Tarkastuslautakuntaan nimettiin uusi varajäsen

Valtuusto valitsi 15.10.2021 kokouksessaan tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi. Varajäsenien valinnassa tasa-arvolain § 4a ei toteutunut, ja varajäsenen nimi ilmoitettiin väärin. Valtuusto valitsi lautakunnan uudeksi jäseneksi Rami Uiton tilalle Tiina Ala-Rantalan.

Kuntalain 31 pykälän mukaan toimielimen kokoonpanossa on otettava huomioon tasa-arvolain säädökset. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Valtuustoryhmät tukivat johdon ja hallituksen linjauksia

Valtuustoryhmät antoivat puheenvuoroissaan tukensa lisävakansseille etenkin lisääntyneiden sairauspoissaolojen vuoksi ja henkilöstön jaksamisen tueksi. Henkilökunnan lisäämisellä turvataan kehitysvammaisten palvelut ja henkilökunnan jaksaminen työssä. Tärkeänä pidettiin sitä, että Eskoossa pidetään edelleen huolta kehitysvammaisten palveluihin erikoistuneen henkilökunnan koulutuksesta. Tähän liittyen todettiin myös, että miinusmerkkisen talousarvion esittäminen aiheuttaisi kunnissa normaalisti paljon keskustelua, mutta kuntayhtymää purettaessa pidetään tärkeänä, että ylijäämä käytetään Eskoon asukkaiden ja asiakkaiden hyväksi. Lähihoitajien palkkatason nostoa pidettiin perusteltuna.

Kuntayhtymän varat ja velat siirtyvät sellaisinaan uusille hyvinvointialueille, mikä tarkoittaa ensi vuoden valtuustotyöskentelyssäkin ylimääräisiä kokouksia. Eskoo on suhteessa organisaation kokoon hyvin edustettuna tulevan palvelurakenteen alajaostoissa. Eskoon esimiehet osallistuvat hyvinvointialueiden kehittämiseen, ja ensi vuodesta on tulossa työntäyteinen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti Eskoolle valtuustoaloitteessaan, että samoin kuin kuntaministeri sekä tiede- ja kulttuuriministeri ovat muistuttaneet lainsäädännön velvoittavan ottamaan nuoret osallisiksi hyvinvointialueuudistuksessa, myös vammaiset tulisi ottaa mukaan maakuntien sotepalveluiden valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Aloite päätettiin ottaa hallituksen valmisteltavaksi.

Lisätiedot:

Kuntayhtymän johtaja Kaija Metsänranta, 050 474 6703
kaija.metsanranta@eskoo.fi

The post Valtuusto hyväksyi Eskoon viimeisen talousarvion appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle