You are currently viewing Vuodelta 2021 odotettua suurempi ylijäämä

Vuodelta 2021 odotettua suurempi ylijäämä

Kesäkukkien istutusta aistipihalla

Eskoon 57. toimintavuodesta 2021 kertyi odotettua enemmän ylijäämää.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 25.3. kuntayhtymän Tilinpäätös 2021 -kirjan.

Hallitus päätti jättää tilinpäätöskirjan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi sekä 10.6. kokoontuvan valtuuston hyväksyttäväksi. Hallitus päätti esittää, että tilikauden ylijäämä lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään.

Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös on 2.257.913,80 euroa ylijäämäinen. Tulos ylittää talousarvion mukaisen 333.442 euron ylijäämän 1.924.471,80 eurolla.

Ylijäämää on kertynyt useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Keskeisimpiä tekijöitä ovat odotettua suuremmat myyntitulot ja budjetoitua pienemmät palkkakustannukset.

Asiakasmaksut suhteutettiin vastaamaan maakunnan tarjonnan keskihinnoittelua, ja näin korjattiin vuosien aikana kertynyttä hintojen korotuspainetta. Tilikaudelle 2021 palvelutuotteiden hintoja korotettiin jäsenkunnille ja jäsenkuntayhtymille 6 % ja ei-jäsenkunnille ja kuntayhtymille 9 %. Lisäksi asiakasmaksuja korotettiin 3 %. Edelliseen vuoteen verrattuna myyntitulot kasvoivat 4,5 %. Jäsenkunnilta myyntituloja kertyi 23.779.469,24 euroa, mikä oli 840.186,24 euroa budjetoitua enemmän. Toisaalta myyntituottoja kasvattivat muun muassa muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tulot. Kaikkiaan myyntituottoja kertyi 727.688, 16 yli talousarvion odotusten.

Maksutuottoja kertyi 1.898.329,06 euroa, mikä oli 222.508,01 euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintatuottoja kertyi odotettua enemmän muun muassa tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Lisäksi Green Care – ja Toimeksi-hanketoimintaan saatu rahoitus ylittyi 111.078,03 eurolla odotetusta.

Tehostetut käytännöt nostivat käyttöastetta

Kuntakuulemisten tuloksena Eskoo on keskittänyt lähetekäytäntöä ja tehostanut asiakkaaksi tulemisen prosessia, ja yksiköiden käyttöaste on noussut aiempaa korkeammaksi. Tilapäisjaksojen kysyntään on pystytty vastaamaan tehokkaammin joustavan koordinoinnin avulla. Tilapäisjaksoille tuleville asiakkaille on onnistuttu järjestämään joustavasti paikkoja, jopa äkillisiin tarpeisiin. Hoitojaksoille on lähetetty kunnista hyvinkin hoitoisia ja haasteellisia asiakkaita, jolloin heitä varten on tarvittu enemmän resursseja, ja vastaavasti asiakasmaksut ovat olleet aiempaa korkeampia.

Kuntayhtymä varautui pandemian aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin tilikaudella. Vuonna 2021 Covid-19 ei kuitenkaan aiheuttanut merkittäviä menetyksiä. Lisäkustannuksia syntyi kertakäyttö- ja suojavaatteiden sekä siivouspalveluiden hankinnoista.

Sisäisessä laskennassa suurin muutos tehtiin henkilöstö- ja asiakasohjauspalvelujen kustannuspaikkaan. Talousarviossa perusteena oli, että henkilöstö- ja asiakasohjauksen toimintakate vyörytettäisiin palvelujen vastuualueiden kustannuspaikoille kuukausittain. Vyörytyksen sijaan tilikauden aikana tehtiin sisäinen lasku kustannuspaikoille todellisen käytön mukaan.

Henkilöstökulut alittuivat budjetoidusta

Edellisen tilikauden eli vuoden 2020 talouden sopeuttamistoimenpiteitä olivat toimintakulujen alentaminen yhteistoimintamenettelyllä, organisaatiouudistuksella sekä hankinta- ja muiden sopimuksien yhdenmukaistamisella. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset konkretisoituivat vuonna 2021. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut alittuivat budjetoidusta 2.001.948 eurolla. Toisaalta sijaisten palkkakulut ylittyivät 1.106.866,13 eurolla. Vakinaisten työntekijöiden irtisanomisten ja irtisanoutumisten vaikutukset näkyvät sijaisten palkkakulujen kasvuna. Avoimia vakansseja ei aina pystytty täyttämään heti, jolloin jouduttiin turvautumaan sijaisjärjestelyihin. Lasten- ja nuortenkoti Vanamon uudet vakanssit voitiin täyttää vasta elokuussa lisätilojen remontin valmistuttua. Kaikesta huolimatta henkilökunnan perusmitoitus on pystytty pitämään kunnossa.

Vuonna 2021 kuntayhtymässä jatkettiin vuoden 2020 YT-menettelyssä laadittua uuden organisaatiorakenteen muotoilua. Palveluesihenkilöiden tueksi yksiköihin nimettiin ns. arjenvastaavat. Arjenvastaavien tehtäviin kuului oman työnsä ohella yksikön käytännön toiminnan ohjaaminen palveluesihenkilön ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lapsi- ja perhepalveluihin tuli yksi palveluesihenkilö ja tiimivastaava muiden palveluperheiden tapaan.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Kivisaari antaa tunnustusta organisaatiouudistukselle ja sopeuttamisen eteen tehdylle työlle:

“Eskoo on organisaationa tehnyt valtavan muutostyön. Takavuosien taloudellisiin haasteisiin on reagoitu rohkeasti tunnistamalla sen haasteet. En muista luottamusmiesuraltani vastaavaa täyskäännöstä. Nämä asiat konkretisoituvat vuoden 2021 tilinpäätöksessä; taloudellisesti onnistuttiin joka sektorilla, takapakkeja ei tullut. Uusi organisaatio onnistui loistavasti, sen käytännöt ja luodut toimintamallit toimivat. Sopeuttamistoimenpiteet purivat ja osoittautuivat järkeviksi”, Pekka Kivisaari kommentoi.

”Ei pidä unohtaa kuitenkaan, vuoden 2021 osaltakaan, vuoden erityislaatuisuutta. Uuden organisaation lisäksi korona jylläsi. Uusien hyvinvointialueiden valmistelu loi myös lisätyötä ja epävarmuutta. Vuosi oli monille raskas. Vuosi vaati nopeaa reagointia, venymistä ja kekseliäisyyttäkin. Haasteista kuitenkin selviydyttiin. Kiitos tästä kuuluu ihan jokaiselle Eskoon työntekijälle. Haluan kiittää koko Eskoon henkilökuntaa, johtoa sekä edellisiä ja nykyisiä luottamushenkilöitä vuodesta 2021”, Kivisaari kiittää.

Terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät

Toimintavuoden terveysperusteiset poissaolopäivät nousivat jopa 13,27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Johtoryhmä seurasi ja analysoi terveysperusteisia poissaolopäiviä ja pyrki löytämään keinoja niiden vähentämiseksi.

Diagnoosiluokkien suurin ryhmä ”Muut” oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän luokkaan kuului mm. covid-19 testituloksen odottaminen, mikä kasvatti lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen määrää. Muut-ryhmään kuuluivat myös vakavat sairaudet, jotka aiheuttivat vastaavasti pitkiä terveysperusteisia poissaoloja. Työterveyshuollon kanssa toteutettiin työkykyneuvottelujen prosessia, jonka avulla työterveyshuolto pystyi reagoimaan nopeammin poissaoloihin.

Tiedolla johtaminen tukee tekijöiden itseohjautuvuutta

Sijaisrekrytointia kehitettiin keskitetysti. Syksyllä perustettiin vakanssi HR-suunnittelijalle, joka jatkoi määräaikaisen sijaisrekrytoijan tehtävää ja rekrytoinnin kehittämistä.

Eskoossa säästyttiin melkein koko vuoden covid-19 taudilta. Vuoden lopussa joulun välipäivinä covid-19 iski yksiköiden henkilöstöön ja myös osaan asukkaista.

Uusi organisaatiorakenne on ohjannut hiomaan ja järkeistämään toimintaa, jonka keskiössä on aina asiakas. Esihenkilöiden vähentyminen ja litteämpi organisaatio on tiivistänyt johtamista ja vahvistanut työntekijälähtöistä toimijuutta ja itseohjautuvuutta. Nämä toteutuvat esimerkiksi siten, että varahenkilöt tarkistavat omaehtoisesti yksiköiden henkilöstötarpeet ja siirtyvät työskentelemään kyseisiin yksiköihin.

Eskoo on kehittänyt tiedolla johtamisen mallia. Kuukausiraportit talouslukuineen analysoidaan esihenkilöiden kanssa säännöllisesti joka kuukausi. Näin he voivat muodostaa kokonaisnäkemyksen ja hyödyntää tietoa yksiköiden toiminnan johtamisessa. Mitä laadukkaammin esihenkilöt vievät tietoa yksiköihin, sitä paremmin myös työntekijät voivat ymmärtää oman roolinsa ja merkityksensä yksikön toiminnassa ja tuottavuudessa.

”On menossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän viimeinen vuosi. Uskon, että Eskoo organisaationa on katsonut viisaasti tulevaisuuteen. Se on Sote-kunnossa jo nyt, ja valmiina uuden hyvinvointialueen kokonaisuuteen”, Pekka Kivisaari toteaa.

The post Vuodelta 2021 odotettua suurempi ylijäämä appeared first on Eskoossa.fi.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Iina Åman

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle