LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Tarjoamme lapselle turvallisen arjen osaavien aikuisten tukemana mielekkäässä ympäristössä.

Lapsi on samanlainen lapsi kaikkialla – kotona ja meillä. Aivan yhtä hentoinen, keskeneräinen, pelokas, taitava, rohkea ja kaipaava. Lapsen kasvu, kehitys ja hyvinvointi vaativat aikuisen suojelua ja huolenpitoa.

Lyhytaikainen huolenpito on verrattavissa normaaliin arkeen ja siinä korostuu turvallinen ja kuntouttava hoito ja huolenpito. Huolenpidossa keskiössä on turvallisuus; lapsi voi kokea olevansa turvassa suhteessa häntä hoitaviin aikuisiin, muihin lapsiin ja ympäristöön. Toteutamme jaksot yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeita ja toiveita kuunnellen sekä lapsen oikeuksia tukien. 

Pitkäaikaisen huolenpidon avulla turvaamme ja tuemme lapsen kasvua ja kehitystä sekä itsenäistymistä kohti aikuisuutta. Toimimme osana lapsen ja perheen palvelujen kokonaisuutta. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa ja arvostamme moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Moniammatillinen tiimi on lapsen ja hänen läheistensä tukena kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. 

Päiväaikaisella huolenpidolla tuemme perheitä arjen monimuotoisissa tilanteissa. Mahdollistamme lapselle turvallisen hoivan ja huolenpidon esim. koulun jälkeen, vanhemman poikkeuksellisen työajan, asioinnin tai muun vastaavan tilanteen vuoksi. 

Erityisperhetyö: Osana lasten ja perheiden palveluja tarjoamme asiakasryhmämme perheille ja lapsille erityisperhetyötä. Erityisperhetyö toimii tukena perheille, joissa on erityistä ja vaativaa tukea tarvitseva lapsi. Pyrimme lisäämään perheen voimavaroja sekä toimimme lapsen eri toimintaympäristöissä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kouluikäisten ohjattu ryhmätoiminta on tarkoitettu erityistä ja vaativaa tukea tarvitseville peruskouluikäisille, joilla on vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai sosiaalihuoltolain mukainen voimassa oleva kotikunnassa tehty päätös loma-ajan ja/tai aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä.

Lapsiperheiden palvelut sisältävät yksilöllistä apua, tukea, ohjausta ja huolenpitoa seuraaviin asioihin:
  • Uusien taitojen oppimiseen 
  • itsesäätelyyn ja tunnetaitoihin 
  • Kommunikointiin
  • Liikkumiseen
  • Itsestä huolehtimiseen ja arjenhallintaan
  • Vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin
  • Koulunkäynnin tukemiseen
  • Harrastuksiin, vapaa-aikaan ja osallisuuteen
Tutustu tarkemmin lapsiperheiden palveluja tarjoaviin yksiköihimme: 

Yhteystiedot >>