ASIANTUNTIJAMME AUTTAVAT SINUA

Asiakassihteeri

Asiakassihteeri lähettää asiakkaille kutsut asiantuntijapalveluihin. Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakassihteeriin tutkimusajankohtiin liittyvissä kysymyksissä. 

Autismikuntoutusohjaaja

Autismikuntoutusohjaaja tarjoaa tietoa autismin kirjosta neuropsykiatrisille ja autismin kirjon asiakkaille, läheisille ja yhteistyötahoille. Häneltä saa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arjen tilanteissa. Autismikuntoutusohjaaja auttaa jäsentämään päivän ja viikon toimintoja, tukee kommunikaation haasteissa sekä havainnoi ja harjaannuttaa aistipulmia.

Käyttäytymisen haasteissa kartoitamme ja analysoimme kokonaistilannetta ja etsimme tämän pohjalta suunnitelmallisia toimintamalleja. Käytössämme on erilaisia arviointi- ja seurantamenetelmiä, mm. PEP-R-, AAPEP- sekä CARS-arvioinnit.

Työskentelemme asiakkaan lähiympäristössä yhdessä sovittujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Autismikuntoutusohjauksemme perustuu yleisesti oppimispsykologisen teorian tai sovelletun käyttäytymisanalyysin (ABA) mukaisiin ohjelmiin. Lähestymistapana on voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote.

Fysioterapeutti ja kuntohoitaja

Fysioterapeutti tutkii ja arvioi  asiakkaiden karkeamotorista kehitystä. Tutkimukset teemme Eskoossa tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tutkimusten perusteella arvioimme fysio- ja ratsastusterapian sekä liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja laadimme kuntoutussuunnitelman. Yhteistyö perheiden ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa on tärkeä osa työtämme.

Fysioterapeutti ja kuntohoitaja toteuttavat Eskoon pitkä- ja lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden yksilö- ja ryhmäterapiaa. Terapioiden toteutuksessa hyödynnämme moniammatillista osaamista. Fysioterapeutti ja kuntohoitaja antavat ohjausta ja ohjeita motoriikan tukemiseen, apuvälineisiin, ergonomiaan ja kinestetiikkaan. Kinestetiikkaohjausta annamme myös kotikäynneillä. Fysioterapian asiantuntijamme osallistuvat Eskoon järjestämien kurssien ja leirien suunnitteluun ja toteutukseen.

Puheterapeutti

Puheterapeutti arvioi asiakkaiden  puheen ja kielen kehitystä, kommunikointikykyä sekä syömistaitoja lähi-ihmisten haastattelun, havainnoinnin ja kielellisten testien avulla.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää asiakkaan kielellinen toimintakyky ja kommunikatiiviset tarpeet sekä kartoittaa syömiseen liittyviä haasteita. Kommunikoinnin arvion pohjalta suunnittelemme yksilölliset keinot ja apuvälineet, jotka helpottavat asiakasta osallistumaan sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Puheterapeuttisten tutkimusten perusteella arvioimme asiakkaan puheterapian, tarvittavien tukitoimien, kuten tukiviittomaopetuksen, kommunikaatio-ohjauksen tai puhetulkkauksen tarpeen sekä kommunikoinnin apuvälineiden tarpeen. Tarvittaessa hän saa meiltä lähetten Tikoteekkiin tarkempaan apuvälinearvioon.

Puheterapeutti  antaa asiakkaan lähipiirille ohjausta ja kirjallisia ohjeita asiakkaan vuorovaikutuksen, kielellisen kehityksen ja kommunikaation sekä syömisen turvallisuuden tukemiseen. Puheterapeutti antaa palvelukeskuksen asukkaille yksilöterapiaa ja opastaa apuvälineiden käytössä.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti arvioi, miten asiakas osallistuu toimintaan  ja suoriutuu siitä. Asiakkaan tilanteen ja toiminnallisten taitojen selvittämisen perusteella arvioimme myös lapsen kehitystasoa, toimintaterapian tarvetta sekä tarvittaessa  pienapuvälineiden ja yläraajojen ortoosien tarvetta.

Toimintaterapeutti ohjaa perhettä ja lähiympäristöä, jotta asiakkaan arki sujuisi ja hänen oma osallistumisensa siihen mahdollistuisi.

Terapeutti haastattelee asiakasta ja hänen lähihenkilöitään. Lisäksi hän  havainnoi asiakkaan toimintaa terapiatiloissa. Arvioinnin tukena toimintaterapeutti käyttää erilaisia menetelmiä toiminnallisten valmiuksen ja taitojen mittaamiseen.  Asiakkaan tilanteen niin vaatiessa hoidamme  arvioinnin myös asiakkaan jokapäiväisessä toimintaympäristössä.

Toimintaterapeutit suunnittelevat Eskoon asukkaiden toimintaterapiaa ja huolehtivat sen toteutumisesta. He ohjaavat tarvittaessa henkilökuntaa edistämään asukkaiden osallisuutta ja omatoimista suoriutumista.

Kun tulet toimintaterapia-arviointiin, otathan mukaasi silmälasit, kuulokojeet, ortoosit ja kommunikoinnin apuvälineet.

Psykologi

Psykologi arvioi asiakkaiden kokonaiskehitystä, kognitiivista kykyrakennetta sekä psyykkisen tilanteen. Menetelminä käytämme haastattelua, havainnointia ja standardoituja psykologisia arviointimenetelmiä. Psykologisilla arvioilla selvitämme asiakkaiden kehitystasoa ja -suuntaa sekä kognitiivisen suoriutumisen vahvat ja heikot alueet. Arvioinnista saatua tietoa käytämme pohjana asiakkaan kuntoutuksen suunnittelussa sekä lähikuntouttajien ohjauksessa.

Asiakkaan psykologisia arviointeja voidaan tehdä elämän eri ikävaiheissa. Tarvittaessa teemme arvioinnit asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Psykologin palveluja on mahdollista käyttää erilaisten ongelmatilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Pyrittäessä vaikuttamaan käyttäytymisessä ilmeneviin häiriöihin on työskentely asiakkaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ehdottoman tärkeää.

Psykologi antaa lausuntoja ja suosituksia päivähoitoon, koulunkäyntiin sekä jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Psykologi tekee myös asiakkaan ajo- ja työkyvyn arvioita.

Lääkäri

Lääkäri toimii asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Hän osallistuu asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien tekemiseen. Lääkäri kokoaa suositukset terapioista ja Kelan etuuksista lähetettäväksi kotiin, kuntien sosiaaliviranomaisille, Kelaan ja muille tarvittaville tahoille.

Lääkäri tutkii, neuvoo ja ohjaa asiakkaita kehitysvammaan liittyvien lääketieteellisten asioiden hoidossa. Hän  voi tarvittaessa arvioida ja kontrolloida asiakkaan lääkitystarvetta. Lääkäri toimii konsultaatioapuna alueen vammaisalan muille osaajille.

Järjestämme erikoislääkärin palveluja ostopalveluna. Lastenpsykiatri  tutkii ja hoitaa etenkin lapsia ja nuoria, joilla kehitysviiveeseen liittyy erityisiä psyykkisiä ongelmia. Lisäksi hän tekee yhdessä työryhmän kanssa kuntoutussuunnitelmia ja arvioi muidenkin asiakkaiden lääkitystarvetta.  Puheen ja kielenkehityksen häiriöihin erikoistunut foniatri arvioi puheen, kielen ja kommunikaation kehityksen lisäksi myös laajemmin neurologista kehitystä. Lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan  kokonaisvaltaiset aikuispsykiatrian konsultaatiopalvelut.

Seksuaalineuvoja

Seksuaalineuvoja vahvistaa ja tukee sukupuoli-identiteetin ja seksuaali-identiteetin kehitystä sekä antaa tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa tukea asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen psykososiaalisissa ongelmatilanteissa ja akuuteissa kriisitilanteissa. Sairaanhoitaja voi olla  myös ennaltaehkäisevänä apuna silloin, kun tulossa on elämänhallintaan vaikuttavia muutoksia.

Sairaanhoitaja työskentelee asiakkaan omassa ympäristössä. Yhteistyö aloitetaan yleensä tilanteen kartoittamisella yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Arvioinnissa hyödynnämme käyttäytymisanalyysin menetelmiä. Tämän jälkeen työskentelemme asiakkaan kanssa keskustellen ja käyttäen erilaisia terapeuttisia menetelmiä sekä neuropsykiatrista valmennusta. Tavoitteena on yhdessä tukea asiakkaan arjenhallintaa ja ehkäistä ennalta haastavien tilanteiden syntymistä. 

Sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija

Sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija vastaavat perheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. He kartoittavat asiakkaan ja perheen kokonaistilannetta, erityisesti sosiaaliturvaa  ja palvelutarpeita.  

Sosiaalityöntekijä ja kuntoutussuunnittelija antavat tietoa palveluista ja sosiaaliturvaetuuksista ja neuvovat niiden hakemisessa. He ottavat vastaan myös aloitteet Eskoon palveluihin hakeutumisesta ja ovat mukana suunniteltaessa asiakkaan palvelujen toteuttamista Eskoon eri yksiköissä, kuten lyhyt- ja pitkäaikaisessa asumispalvelussa. He vastaavat myös asiakkaan kotikunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä palvelujen suunnittelussa.

Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutti osallistuu asiakkaiden tutkimiseen, antaa lausuntoja ja suosituksia musiikkiterapian tarpeesta. Hän antaa  sekä toiminnallista että laaja-alaista musiikkiterapiaa. Musiikkiterapeutti osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun yhteistyössä moniammatillisen työryhmämme, asiakkaan lähihenkilöiden sekä musiikkiterapiaa toteuttavien terapeuttiemme kanssa.

Musiikkiterapeutti järjestää Eskoon asiakkaille erilaisia musiikkiryhmiä, kulttuuritapahtumia ja juhlia. Hän toimii hengellisen työn työryhmässä ja on mukana jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä sekä asiakkaiden rippikoulussa.

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajan tukee erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevan lapsen varhaiskuntoutusta. Kuntoutus sisältää lapsen kanssa pidettävän tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion, joka suunnitellaan lapsen yksilöllisen kehityksen mukaan.

Harjoiteltavia asioita voivat olla vuorovaikutustaitojen ja ilmaisun kehittäminen, toimintaan aktivoiminen, oppimisvalmiuksien luominen ja aistitoimintojen harjaannuttaminen sekä virikkeiden antaminen.

Kuntoutusohjaajan ohjauskäynti voi tapahtua kotona, päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Erityistapauksessa voimme jatkaa kuntoutusohjausta lapsen aloitettua koulunkäynnin. Kuntoutusohjauksessa teemme yhteistyötä lasta hoitavien kanssa. Tuemme vanhempia kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä ohjaamalla lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot >>