päiväikainen toiminta

Asiakaslähtöistä ja motivoivaa

Oppimisen ja päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen . Otamme huomioon hänen yksilölliset tietonsa, taitonsa, tarpeensa ja kokemuksensa. On tärkeää, että hän saa onnistumisen kokemuksia ja että hän voi osallistua kansalaisena yhteiskunnan elämään.

Asiakaslähtöisen ja motivoivan toiminnan tavoitteena on asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Toiminnalla kiinni elämässä

Palvelujen tarkoitus on, että asiakas voi käyttää kaikkia kykyjään, ja että hän pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä ja onnellista elämää.

Eskoolla on Seinäjoella Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus, Kristiinankaupungissa Suupohjan toimintakeskus, Vaasan Tervajoella Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus sekä Pietarsaaressa toimintakeskus Veturi.

Erityistä tukea tarvitseville

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille, kuten vammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä muille itsenäisessä elämässä tukea ja apua tarvitseville.

Päiväaikainen toiminta
Erityiskoulutus on tavoitteellista ohjaamista ja opetusta, jossa harjoitellaan tiedollisia taitoja. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Koulutus kestää 1–3 vuotta. Koulutukseen voivat hakeutua peruskoulunsa päättäneet tai muuten koulumaista opetusta tarvitsevat. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma, joka voi sisältää tavoitteita seuraavilta osa-alueilta:
 
  • Elämänhallinta, motoriset taidot, liikkuminen sekä arkielämän taidot
  • Hienomotoriset taidot ja työtaidot
  • Vapaa-ajan toiminnot, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja tiedolliset valmiudet

Kurssit tukevat uusien taitojen oppimista, itsenäistymistä ja arjessa selviytymistä. Valitsemme kurssien aiheet elämän eri osa-alueilta asiakkaiden ehdotusten perusteella. Kursseilla opittavia asioita harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös toimintakeskuksen ulkopuolella. Kurssin jälkeen osallistujat saavat henkilökohtaisen arvioinnin ja palautteen sekä kurssitodistuksen.

Päivätoiminta rytmittää arkea mielekkäällä tavalla. Tavoitteellinen päivätoiminta on yksilöllisesti suunniteltua ja mieluisaa, ja sen on tarkoitus tuottaa onnistumisen kokemuksia. Päivätoiminnassa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, arkiaskareita ja työntekoa. Päivätoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä paljon tukea tarvitseville henkilöille.

Pävätoiminta pienryhmässä on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat monipuolista tukea ja ohjausta päivittäisissä toimissaan. Toiminta edistää asukkaiden omatoimisuutta, kehittää vuorovaikutustaitoja ja ylläpitää olemassa olevia taitoja. Tarjolla on monipuolista aistien aktivoimista.

Asumisvalmennuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja, jotka lisäävät omatoimisuutta ja kodinhoitoon liittyviä valmiuksia.

Ikävalmennus on tarkoitettu ikääntyville ehkäisemään ja hidastamaan ikääntymisen tuomia muutoksia.

Työtoiminta on tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua. Sen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden kykyjä ja taitoja sekä tukea aikuisuutta ja itsenäistä elämää.  Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Työtoiminnassa tehdään monenlaisia alihankinta- kokoonpano- tai käsitöitä, joissa kuntouttamisella on tuotannollisuutta suurempi merkitys.

Avotyö ja tuettu työllistyminen tähtäävät asiakkaan työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla yksilöllisen tuen turvin. Avotyö on osa sosiaalipalvelua, joten siinä ei olla työsuhteessa. Tuetussa työsuhteessa työntekijä on työsuhteessa työnantajaan.

Järjestämme toimintaa neljässä yksikössä:

1. Suupohjan toimintakeskus Kristiinankaupungissa
2. Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Eskoon alueella Seinäjoella
3. Työ- ja päivätoimintakeskus Koivusilta Tervajoella Kyrönmaalla
4. Toimintakeskus Veturi Pietarsaaressa

 

Hakulomake >>

Yhteystiedot >>