Etusivu > Palvelut > Työikäisten palvelut > Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole edellytyksiä työsuhteiseen työhön. Päiväaikaisen toiminnan palveluja järjestetään Eskoon kaikissa palvelukeskuksissa.

Asiakkaan päiväaikaisen toiminnan sisältöä ohjaa henkilökohtaistettu suunnitelma. Otamme suunnitelmassa huomioon asiakkaan toiveet, tavoitteet ja yksilölliset tarpeet.

Mahdollistamme asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja vahvistamme hänen osallisuuttaan asioista päätettäessä. Tuemme asiakasta, kun hän kehittää ja pitää yllä omia kykyjään, taitojaan ja omatoimisuuttaan. Tuemme asiakkaan sosiaalisten taitojen vahvistumista vuorovaikutustilanteissa ja erilaisissa yhteisöissä. 

Asiakkaan päiväaikainen toiminta koostuu elämänhallinnan taidoista, elämyksistä ja uusien kokemusten vastaanottamisesta. Musiikki, kuvataiteet ja muut kädentaitoihin perustuvat luovan toiminnan työpajat ovat keskeinen osa päiväaikaista toimintaa.

Asiakas harjoittaa ja vahvistaa arjen taitojaan kuten siivoamista, ruoka- ja pyykkihuoltoa sekä rahankäyttöä. Keskittymiskykyä ja pitkäjännitteisyyttä tukevat muun muassa luku- ja kirjoitustyöt sekä muut työtehtävät.

Kurssitarjontamme on monipuolista. Kurssit tukevat uusien taitojen oppimista, itsenäistymistä ja arjessa selviytymistä. Kurssitarjotin muotoutuu asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Hyödynnämme työhövalmennuksen alustoja silloin, kun työskentely oikeassa työympäristöissä on asiakkaalle mielekästä, tavoitteellista ja osallisuutta vahvistavaa.

Ohjaustyön välineinä käytössämme on mm. Green Care -menetelmiä ja audiovisuaalisia laitteita. Käytämme ICF-viitekehyksen mukaista toimintakyvyn arviointia palvelun suunnittelussa.

Päiväaikaisen toiminnan yksiköt

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen kahdelle hyvinvointialueelle