Socialombudsman

Uppgifter och tjänster

Socialombudsmannens uppgifter grundar sig på socialvårdens kundlag (Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000). I enlighet med lagen ska kommunen utse en socialombudsman.

I enlighet med 24 § i lagen är socialombudsmannens uppgift:

 • att ge klienterna och arbetstagarna råd i frågor som rör klientens ställning och rättigheter
 • att vid behov hjälpa klienten använda anmärkningar och andra rättsskyddsmetoder (förvaltningsklagan och ansökan om ändring av beslut)
 • att informera klienten om dennes rättigheter
 • att på olika sätt arbeta för att klienternas rättigheter tillgodoses
 • att följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta.

Socialombudsmannens uppgifter fördelas mellan direkt kundarbete och information och påverkan.

Socialombudsmannens verksamhetsområde omfattar följande kommuner:

Alajärvi, Alavo, Evijärvi, Ilmola, Storå, Jalasjärvi, Bötom, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lappo, Seinäjoki, Soini, Östermark, Vindala och Etseri

Vad är socialvård?

Följande socialtjänster och stödåtgärder omfattas av socialvårdens kundlag: socialarbete, utkomststöd, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, dagvård, omsorg om utvecklingsstörda, handikappservice, vårdnad om barn och umgängesrätt, underhållsskydd, faderskapsfrågor, barnskydd, äldreomsorg, närståendevård och missbrukarvård samt habiliterande arbetsverksamhet.

Kundens rättigheter och skyldigheter

Med stöd av kundlagen har kunden:

 • rätt att erhålla socialvård av god kvalitet och bra service
 • skyldighet att ge myndigheterna de uppgifter som krävs för att ordna hans/hennes socialvård
 • rätt att få en utredning över åtgärdsalternativen i hans/hennes ärende
 • rätt att få ett beslut, ett avtal eller plan vad gäller ordnandet av socialvården
 • rätt att få tillgång till och kontrollera de egna uppgifterna
 • rätt att få göra en anmärkning vad gäller dåligt bemötande och dålig service.
Vilka uppgifter hör inte till socialombudsmannen?

Socialombudsmannen har inte rätt att fatta självständiga beslut i socialvårdsfrågor. Han/hon fattar inte beslut och kan inte ändra beslut som har fattats av de kommunala tjänstemännen. Socialombudsmannens arbetsbeskrivning omfattar inte heller frågor som rör socialförsäkring (FPA:s förmåner mm.). Även i dessa frågor arbetar ombudsmannen ändå för att styra kunden till rätt myndighet för att få hjälp.

 

Kontaktuppgifter >>